معاونت روابط عمومی و رسانه

  1. خانه
  2. »
  3. معاونت روابط عمومی و رسانه

باتوجه به ضرورت برقراری ارتباطات منظم با جامعه هدف مجموعه فرهنگی تربیتی مسجد پنج‌تن علیهم‌السلام و پشتیبانی رسانه ای از واحدهای زیر مجموعه آن، در سال ۱۳۹۶ واحدی تحت عنوان روابط عمومی به ساختار تشکیلاتی مجموعه اضافه گردید.

رفته رفته با عنایت به تاثیر گذاری هرچه بیشتر این واحد، به پیشنهاد هیئت اندیشه ورزی مجموعه، از سطح واحد به معاونت ارتقاء پیدا کرد و با تلفیق با معاونت فرهنگی، معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت فرهنگی و روابط عمومی را به وجود آورد.

دربازنگری صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی مجموعه در سال ۱۳۹۹ ، با توجه به نیازهای روزآمد مجموعه و اهمیت رسانه در جامعه امروزی و همچنین با عنایت به پتانسیل بالای نیروهای پایگاه در ابعاد مختلف رسانه ای، واحدروابط عمومی از معاونت فرهنگی منفک و معاونت روابط عمومی و رسانه تشکیل گردید.

از آنجایی که در عصر پیش رو پیشرفت های روزافزونی در شیوه های ارتباط جمعی و تعاملات افراد در سطح جامعه ایجاد شده است ضرورت به روز رسانی شیوه های تربیتی در سطح مجموعه بیش از پیش احساس می شود؛ همزمانی ارتباطات در فضای حقیقی و مجازی ونقش به سزای فضای مجازی در تعاملات اجتماعی افراد موید این مطلب می باشد .لذا ” ایجاد فضای فعال رسانه ای و بکارگیری شیوه های نوین ارتباطی” به عنوان هدف این معاونت در نظر گرفته شده است.

تشکیل واحد روابط عمومی و واحد رسانه تحت مدیریت این معاونت؛ دو راهبرد عملیاتی برای نیل به هدف به حساب می آید.

واحد روابط عمومی متشکل از( کارگروه سایت، کارگروه فضای مجازی، کارگروه سامانه های ارتباطی، کارگروه طراحی گرافیک) و واحد رسانه( متشکل از کارگروه آموزش و کارگروه تولید محتوا) خواهد بود.

مسئول معاونت

برادر سعید طبسی

فهرست