• بیوگرافی: 

در سال ۱۳۷۶ و پس از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، بخش فرهنگی پایگاه و کانون توسط برادر محمدرضا صمدیان تاسیس و راه اندازی شد. در سال ۱۳۹۰ بخش فرهنگی تبدیل به معاونتی مستقل شده و معاونت فرهنگی شکل گرفت. به مرور زمان و با گسترده شدن فعالیت های فرهنگی مجموعه، در چند دوره بازبینی و اعمال تغییرات در چارت مجموعه، شورای معاونین و هیات اندیشه ورز به این نتیجه رسیدند که معاونت فرهنگی، به دو معاونت مستقل تبدیل و تقسیم شود تا بتوان با تقسیم کارها بین ۲ مدیر، از فشار زیاد و خستگی یک فرد جلوگیری شده و امور متنوع و فراوان فرهنگی با کمیت و کیفیت بیشتری انجام شود. آن دسته از فعالیت‌هایی که بیشتر جنبه عملیات‌های اجرایی داشته و با مخاطب بیرون از مسجد سر و کار دارد به معاونت اجتماعی تبلیغی سپرده شد. 

مسئول معاونت: برادر هاشم خدامی 

  • واحد‌های زیرمجموعه و مسئولین