• بیوگرافی 

این معاونت متشکل از بخشهای مختلفی است که طبق چارت ابلاغی سازمان بسیج، به جهت پیش برد اهداف تشکیلاتی بسیج، به هر پایگاه ابلاغ می شود. 

اکثر واحدهای ابلاغی بسیج غیر از واحدهای مربوط به معاونت های فرهنگی هنری و تربیتی آموزشی، در این معاونت قرار گرفته اند که در واقع وظیفه پشتیبانی سایر معاونتها را به عهده دارد. 

مسئول معاونترضا حیدری  

  • واحد‌های زیرمجموعه و مسئولین