مسئول واحد برادر بسیجی حامد رفیعی

وظیفه اجرایی: هماهنگی جهت برپایی اردوهای جهادی و فعالیت های محرومیت زدایی در مقیاس محله , شهری و روستاهای اطراف مشهد.

ما و سازندگی

خاطرات عملیات عمرانی در پایگاه شهید مصطفی زاده- تابستان 93

جهاد سازندگی