مسئولین واحد: برادران بسیجی هاشم خدامی و سعید پورمحمد

شرح مسئولیت: برنامه ریزی و اجرای جشنها، عزاداریها و ویژه برنامه های فرهنگی و تعظیم شعایر الهی در مناسبتهای ملی و مذهبی در صحن مسجد و یا در فضای بیرون از مسجد با هماهنگی و موافقت شورای فرماندهی پایگاه و هیات امنای مسجد. این برنامه ها میتواند شامل دعوت از مادحین، سخنرانان، گروههای تواشیح و سرود، اجرای مسابقات فرهنگی، اهدای جوایز، نور افشانی در جشنها و … باشد 

مراسمات