مسئول واحد برادر احسان یوسف پور

رسالت واحد مربوطه: برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی تبلیغی در گستره محله (خارج از مسجد) با مخاطب عموم اهالی محل، از جمله تزیینات گسترده در محدوده محله در مناسبت های ویژه؛ مشارکت گرفتن از اهالی محل در گرامیداشت ایام الله و …

فرهنگی محله