مسئول واحد برادر سید محمد حسینی

مدیریت محتوایی واجرایی ‌سایت از جمله دریافت محتوا از معاونتهای مختلف، بارگذاری عکسها، گزارشها و سایر مطالب، به روز رسانی شکلی و محتوایی، مدیریت بخشهای ارتباطی سایت رسمی مجموعه و… بر عهده این واحد است.

masjed5tan.ir را به علاقه مندان تعلیم و تربیت معرفی کنید

واحد سایت