مسئول واحد برادر عماد عصارزاده

طراحی بروشورها، پوسترها، اصلاعیه ها و کلیه اطلاع رسانی های لازم در مجموعه که در بستر فضای حقیقی و مجازی نیازمند طراحی می باشد توسط این واحد انجام می شود.

واحد طراحی و گرافیک