مسئول واحد: برادر محمد قائمی

این واحد پشتیبانی صوتی و تصویری«عکس و فیلم» از کلیه فعالیتهای انجام شده در مجموعه، با هدف تامین محتوا برای سایر واحد‌های این معاونت و سایر معاونت ها را عهده دار می باشد.

اسکن کنید و با ما در ارتباط باشید
واحد مستندسازی