مسئول واحد برادر محسن حدادیان

شرح مسئولیت: تامین امکانات و اقلام مورد نیاز تمامی واحدها با هماهنگی فرماندهی یا جانشین پایگاه؛ برنامه ریزی و عملیاتی نمودن اردوهای مختلف زیارتی، تفریحی، جهادی و … با دامنه مخاطبان گوناگون از جمله نمازگزاران مسجد، اعضای فعال و شورای پایگاه به صورت خانوادگی یا مجردی در داخل یا خارج از استان و کشور؛ همچنین کمک به برگزاری اردوهای جذب، تثبیت یا رشد در واحد تربیتی آموزشی؛ تهیه و مدیریت پذیرایی برای مراسم، مناستبها و جلسات مختلف با درخواست معاونین مجموعه و تایید فرماندهی یا جانشین پایگاه(مدیر کانون یا قائم مقام). 

تدارکات و اردویی