مسئول واحد برادر دانیال خسروی

شرح وظیفه: ثبت صحیح تمامی اموال بیت المال و تحویل به مسئولینن مربوطه؛ تعمیر و نگداری اموال؛ کنترل سلامت و دقت در حفظ اموال بیت المال؛ تذکر احتمالی به خاطیان و به روز آوری امکانات مورد نیاز واحدهای مختلف با دستور فرماندهی یا جانشین پایگاه(مدیر کانون یا قائم مقام).

آماد و پشتیبانی