مسئول واحد برادر سیدعلی باغدارحسینی

شرح مسئولیت: گزینش و توجیه شرح وظایف عناصر اطلاعات پایگاه مقاومت با توجه به اشراف و آگاهی نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ به روز آوری نقشه کالک و اشراف اطلاعاتی به محل؛ تکمیل بودن شبکه اطلاعاتی پایگاه و فعال بودن آن ها بر اساس مطالب جلسه ماهانه حوزه- برگزاری جلسه هفتگی و ارسال به موقع اخبار و اطلاعات واصله به رده های بالاتر.

اطلاعات