مسئول واحد برادر سید حسین احمدزاده

شرح مسئولیت: رصد چگونگی تحقق اهداف ، انجام مأموریت و وظایف، رسیدگی ها، نظارت بر رعایت ایمنی، سازماندهی، انتصاب و ارزشیابی فرمانده و اعضای شورای واحد مقاومت، مسئولین گروه تربیتی و مدیران حلقه های صالحین و ارزیابی عملکرد و پیگیری نتایج و مصوبات شورای پایگاه

بازرسی و تایید صلاحیت