مسئول واحد برادر مسعود حکمی

شرح وظیفه: جذب و سازمان دهی جوانان علاقمند در دسته ویژه پایگاه و ارتباط ایشان با حوزه مقاومت و فرمانده گروهان جهت سازمان دهی در گردان عاشورا؛ همچنین فراخوان و به کار گیری نیروهای آموزش دیده در ماموریتهای محوله و آمادگی جهت انجام وظایف در حوادث و پیش آمدها و بحرانها.

گردان عاشورا