مسئول واحد برادر محمدرضا سالارمرادی

شرح مسئولیت: توجیه شرح وظایف مسئول اطلاعات و عناصر پایگاه مقاومت و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله کنترل موجود بودن نقشه کالک به روز(گشترش، ادارات و مناطق آلوده) و میزان آگاهی اشرافیت مسئول اطلاعات و کنترل تکمیل بودن شبکه اطلاعاتی پایگاه و فعال بودن آن ها بر اساس مطالب جلسه ماهانه حوزه؛ کنترل سوابق اخبار مهم ارسالی به حوزه از جمله تکمیل شناسنامه اراذل و اوباش و بزهکاران اجتماعی و …

حفاظت اطلاعات