مسئول واحد برادر حمید سالارمرادی

رسالت: سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به فضای اطلاعات و ارتباطات (IT) در راستای ماموریت های محوله از قبیل: 

1- سیاست گذاری وبرنامه ریزی در جهت بهره گیری از فناوریهای جدید درپایگاه. 

2- ایجاد زمینه نقش آفرینی بسیجیان در عرصه شبکه مجازی درسطحمحله. 

3- کمک به ارتقای سطح آگاهی های علمی بسیجیان در زمینه بهره گیری ازفن آوری ها در عرصه اطلاعات وارتباطات. 

4- رعایت اصول امنیتی وحفاظتی در بهره برداری ازسیستم های رایانهای ارتباطی و مخابراتی  ونگهداری و بهینه نمودن آنها  برابر ظوابط ابلاغی.

5- پی گیری تعمیرات وسایل و تجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی ازرده مافوق. 

6- پی گیری تامین امکانات وتجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتیسازمانی پایگاه از رده مافوق. 

7- پی گیری در جهت برقراری وتامین ارتباطات درمواقع حساس وحوادثغیرمترقبه بارده مافوق. 

8- ایجاد پایانه های رایانه ای اطلاع رسانی متناسب باساختار وسازمان ابلاغی. 

9- پی گیری برقراری ارتباط امن و سریع برای پایگاه دروضعیت گردانیوماموریت های جمعی پایگاه. 

10- برسی وارایه شیوه های برقراری ارتباط سریع ومطمئن بافرمانده پایگاهشورای پایگاه در مواقع لزوم. 

فناوی اطلاعات و ارتباطات (فاوا)