مسئولین واحد برادران عباس مسافر و مسعود دانشمند

شرح مسئولیت: سیاست گذاری، برنامه ریزی، جذب و ساماندهی بسیجیان در واحدهای مختلف فعال و عادی در چهارچوب سیاست های مصوبه ابلاغی؛ پیگیری امور ثبت پرونده های اعضای محترم عادی و فعال؛ درخواست صدور کارت فعال و ثبت سوابق بسیجیان در پرونده ایشان؛ پیگیری نامه ها و درخواستهای اعضای محترم پایگاه از نیروی انسانی حوزه مقاومت و انجام ماموریتهای محوله طبق دستورات حوزه و پایگاه.

منابع انسانی