مسئول واحد برادر

شرح مسئولیت:

استعدادیابی و راه اندازی گروههای سرود و تواشیح 

شناسایی هنرهای مختلف اعضای پایگاه و فراهم کردن بستری مناسب برای رشد ایشان و آموزش به سایر اعضا 

برنامه ریزی برای برگزاری انواع دوره های هنری با رویکرد توانمندسازی اعضا و بویژه در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغالهای خانگی

امورهنری