مسئول واحد برادر سید حمید یاوری

شرح مسئولیت:

زنده نگه داشتن یاد شهدا با جمع آوری خاطرات شهدا 

برنامه ریزی برای تشکر و قدردانی از خانواده شهدا در مناسبت ها 

برگزاری یادواره شهدای محل 

شاهد و ایثارگر