مسئول واحد برادر سجاد کیانی فر

شرح مسئولیت:

برنامه ریزی ورزشی و اجرای آن برای سنین متفاوت اعضای پایگاه 

به روز نگهداری و تعمیر میزهای پینگ پنگ و فوتبالدستی 

برنامه ریزی و اجرای ورزشهای همگانی برای عموم بسیجیان و اهالی محل 

تربیت بدنی