مسئولین واحد برادران نوجوان مهدیار دهقان و امیررضا سالاری

شرح مسئولیت:

سازماندهی قاریان قرآن، مکبرین، موذنین، حاملان قرآن و مدیریت محتوایی و شکلی دیتای مسجد 

امورمسجد